Yuri Umemoto Works vol.1 (excerpt)

Yuri Umemoto Works vol.1


Yuri Umemoto - Music for Tuning (2018)

for Piano, 2 Violins, Viola and Violoncello


Yuri Umemoto - String Quartet No.1 (2018)


Compresent Music for clap and applause (2018)


Yuri Umemoto (Piano), Hina Maeda (1st Vn.), Mio Kuroiwa (2nd Vn.), Koko Kusakabe (Vla.), Kenichi Masuda (Vc.)


November 3, 2018

Tokyo College of Music High School Hall